Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Wykaz nieruchomość gruntowa, Młodoszowice, gmina Grodków
                                Brzeg, dnia 4.11.2015 r.
G.6840. 1. 3 . 2015
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
 
I.   Położenie i oznaczenie nieruchomości :
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Młodoszowicach , gmina Grodków, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 245/7 o pow. 0,5836 ha, ark. mapy 2, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00047363/7.
II.    Opis nieruchomości :     
Nieruchomość stanowi gruntniezabudowany stanowiący teren zieleni nieurządzonej. Teren nieużytkowany, zaniedbany przestrzennie, zakrzaczony i zadrzewiony. Położona w pobliżu autostrady A-4. Działka w kształcie nieforemnym. Kształt i wielkość działki utrudnia dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Dostęp komunikacyjny: brak. Nieruchomość położona w sąsiedztwie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny autostrady A-4 oraz tereny rolne. Uzbrojenie terenu : brak. Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu ustanowioną na czas nieograniczony na rzecz : TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie i następców prawnych spółki oraz na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna i następców prawnych tej spółki .
III. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przeznaczonego na cele przemysłowo-składowo-usługowe w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XIX/196/01 z dnia 27 czerwca 2001r.(opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 1 sierpnia 2001r. Nr 67, poz.515) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXIII/249/2002 z dnia 27 lutego 2002r. zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przeznaczonego na cele przemysłowo-składowo-usługowe w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr 28, poz.431) – teren obejmujący działkę Nr 245/7 w Młodoszowicach częściowo oznaczony jest symbolem 11 KPC, NO – przeznacza się pod parking i obsługę samochodów ciężarowych oraz urządzenia oczyszczania ścieków ( z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania jest obligatoryjne), częściowo oznaczony jest symbolem 13 ZI- przeznacza się pod zieleń izolacyjną oraz częściowo oznaczony jest symbolem 30 KDD-  projektowane ulice klasy dojazdowej;
2.miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu prasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XLV/353/14 z dnia 30 lipca 2014r.(opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 8 sierpnia 2014r., poz.1886) – teren obejmujący działkę Nr 245/7 w Młodoszowicach częściowo oznaczony jest symbolem 2PU – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.
IV. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowaniaprzestrzennego.
V. Termin zagospodarowania : nie ustalono.                                                
VI. Informacja o sprzedaży:   
Sprzedaż nastąpi  w trybie przetargu  ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
VII. Cena nieruchomości :
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29 366,00 zł + 23%VAT.
Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 4.11. 2015r. do dnia 25.11.2015 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Skarbu Państwa , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 4.11.2015r. do dnia 17.12.2015 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.
 
 
 
 
 
 
 
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 4.11.2015 r. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster