Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Najem lokali, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23
Brzeg, dnia 28.10.2015r.
G.6845.2. 95 .2015                
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego
zaprasza do składania ofert na najem lokali  stanowiących własność Powiatu Brzeskiego
 
  1. Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli pokoje biurowe położone w Brzegu na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6:
 
Nr pom.
Powierzchnia (m2)
Nazwa pomieszczenia
Uwagi
03
21,53
Pomieszczenie biurowe
wolne
 
04
19,85
Pomieszczenie biurowe
wynajęte do dnia 31.12.2015r.
 
05
20,90
Pomieszczenie biurowe
wynajęte do dnia 31.11.2015r.
 
09
19,37
Pomieszczenie biurowe
wolne
 
011
22,84
Pomieszczenie biurowe
wolne
 
014
20,74
Pomieszczenie biurowe
wynajęte do dnia 31.12.2015r.
 
 
015
19,22
Pomieszczenie biurowe
wynajęte do dnia 31.12.2015r.
 
022
12,63
Pomieszczenie biurowe
wolne
 
024
 9,51
Pomieszczenie biurowe
wynajęte do dnia 31.12.2015r.
 
025
10,18
Pomieszczenie biurowe
wolne
033
12,19
Pomieszczenie biurowe
wolne
034
11,79
Pomieszczenie biurowe
wolne
 
  1. Umowy najmu zostaną zawarte niezwłocznie po ustaleniu najemców,  na okres do    31 grudnia 2017r. z możliwością wypowiedzenia umów przez każdą ze stron umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem punktu 3.
 
  1. Umowy najmu pomieszczeń obecnie obciążonych umową najmu zostaną zawarte dnia następującym po dniu wygaśnięcia dotychczasowych umów.
 
  1. Wysokość miesięcznego czynszu najmu za jedno pomieszczenie biurowe:  
250,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy 
  1. Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy:
Pisemne wnioski o zawarcie umowy należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa  Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 20, w terminie do dnia               5 listopada 2015r. do godz. 1300.
  1. Wniosek winien zawierać:
-          dane najemcy: nazwisko i imię, adres , PESEL; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dane firmy,
-          numer pomieszczenia biurowego, którego wniosek dotyczy,
-          zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach opisanych w niniejszym zaproszeniu i projekcie umowy,
-          oświadczenie, że najemca zapoznał się z pełną treścią zaproszenia i z projektem umowy najmu oraz przedmiotem najmu.
  1. Zawarcie umów najmu nastąpi z zastrzeżeniem punktu 8 i 9 z osobami, które w terminie określonym w punkcie 4 niniejszego zaproszenia złożą wniosek o zawarcie umowy i stawią się na podpisanie umowy w dniu 9.11.2015r. w godz. od 800  do 1400 w Starostwie Powiatowym w Brzegu w pok. nr 112 bud. B przy ul. Robotniczej 12 .
  2. W przypadku gdy na najem tego samego pomieszczenia zostanie złożony więcej niż jeden wniosek, najemca tego pomieszczenia zostanie wyłoniony w drodze rokowań, których przedmiotem będzie stawka czynszu. Rokowania będą się odbywały od godz. 1400 w dniu 5 listopada 2015r. w Starostwie Powiatowym w Brzegu w pok. nr 104 bud. B przy ul. Robotniczej 12. Najemca wyłoniony w drodze rokowań jest obowiązany podpisać umowę w terminie 9.11.2015r. w godz. od 800  do 1400 w Starostwie Powiatowym w Brzegu w pok. nr 112 bud. B przy ul. Robotniczej 12 .
 
  1. Zawarcie umów z osobami, które wcześniej wynajmowały ten sam lokal, nastąpi pod warunkiem, że na zawarcie umowy wyrazi zgodę Rada Powiatu Brzeskiego.
 
      UWAGI:
Ø Stawka czynszu najmu obejmuje koszty dostawy do przedmiotu najmu energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody zimnej i ciepłej, odbioru ścieków i odpadów komunalnych i podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania zaproszenia do składania ofert na najem lokali z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu składania ofert zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak zaproszenie do składania ofert.
 
Szczegółowych informacji o wynajmie lokali i projekcie umowy najmu   udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: niniejsze zaproszenie  ukaże się w dniu 28.10.2015 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info oraz w prasie lokalnej – „Panorama”
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres  7 dni tj. od 28.10. 2015 roku do dnia zawarcia umów.
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster