Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Wykaz - najem lokali, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23

Zał. Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego z dn. 18 sierpnia 2015 r.

 
G.6845.2.63.2015
 

                                         WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

             Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości    

przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

 

1.     Położenie nieruchomości - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

1.     Opis nieruchomości :

Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli pokoje biurowe położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6:

 
Nr pom.

Powierzchnia (m2)

Nazwa pomieszczenia

03
21,53

pomieszczenie biurowe

04
19,85

pomieszczenie biurowe

05
20,90

pomieszczenie biurowe

07
20,63

pomieszczenie biurowe

08
19,69

pomieszczenie biurowe

09
19,37

pomieszczenie biurowe

011
22,84

pomieszczenie biurowe

014
20,74

pomieszczenie biurowe

015
19,22

pomieszczenie biurowe

022
12,63

pomieszczenie biurowe

024
9,51

pomieszczenie biurowe

025
10,18

pomieszczenie biurowe

033
12,19

pomieszczenie biurowe

034
11,79

pomieszczenie biurowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.     Tryb - bezprzetargowy – oddanie w najem na okres do dnia 31.12.2017r. Opis trybu zawiera uchwała nr 66/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. do której załącznik stanowi niniejszy wykaz.

 

3.     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: na cele biurowe. Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

 
 

4.     Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Miesięczny czynsz najmu + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia   umowy za 1 pomieszczenie biurowe, płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Wysokość czynszu zostanie ustalona zgodnie z § 3 uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r.

5.     Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 2 września 2015 r. do dnia 22 września 2015 r.

6.     Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info,w wyżej wymienionych terminach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała nr 66/2015

Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 18 sierpnia 2015r.

 
w sprawie: wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego
 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 20 ust. 1 i 2 uchwały Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2005r. Nr XXIX/272/2005 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 46, poz. 1433ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przeznaczyć lokale użytkowe (pokoje biurowe) o numerach 03,04,05,07,08,09,011,014,015,022,024,025,033,034, położone na parterze w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu, działka nr 829/5, ark. m. 11, obręb Centrum, kw OP1B/00007339/6, do wynajęcia na czas oznaczony od zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Lokale nr 04, 05, 014, 015 i 024 zostają przeznaczone do wynajęcia po wygaśnięciu umów najmu obowiązujących w dniu podjęcia uchwały.

 
§ 2

1. Zaproszenie do składania ofert na najem lokali opisanych w § 1 Zarząd Powiatu publikuje po upływie terminu publikacji wykazu, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamina okres 7 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

2. Zawarcie umów najmu nastąpi w trybie bezprzetargowym z osobami, które w terminie wskazanym w zaproszeniu złożą wniosek o zawarcie umowy na warunkach opisanych w zaproszeniu.

3. W przypadku gdy na najem jednego pomieszczenia zostanie złożony więcej niż jeden wniosek najemca tego pomieszczenia zostanie wyłoniony w drodze rokowań, których przedmiotem będzie stawka czynszu najmu.

4. Rokowania, o których mowa w ust. 3 przeprowadza komisja przetargowa, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 9 grudnia 2014r. nr 1/2014.

5. Zaproszenia do składania ofert mogą być ponawiane dla lokali, dla których nie zawarto umowy najmu – jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2016 r.

 
§ 3

1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu najmu netto (bez podatku VAT) za najem lokali, o których mowa w § 1 w kwocie  250 zł za jedno pomieszczenie

2. Stawka czynszu najmu obejmuje koszty dostawy do przedmiotu najmu energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody zimnej i ciepłej, odbioru ścieków i odpadów komunalnych i podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

3. W przypadku ustalania stawki czynszu w drodze rokowań, stawka określona w ust. 1 jest stawką wywoławczą.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5

Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 16 września 2014r.  nr 431/2014 w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Brzeskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster