Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia 22.07. 2015r.

G.6845.2. 56 .2015

 

 

                                         WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

             Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości    

przeznaczonych do oddania w najem

 

1.     Położenie nieruchomości  -  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

2.     Opis  nieruchomości :

Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli lokale użytkowe -   pokoje biurowe położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6:

   

 

 

 

 

 

Nr pom.

Powierzchnia (m2)

Nazwa pomieszczenia

Na rzecz:

 

 

06

18,90

Pomieszczenie biurowe

dotychczasowego najemcy

 

 

010

18,27

Pomieszczenie biurowe

 

 

012

19,11

Pomieszczenie biurowe

 

 

013

19,85

Pomieszczenie biurowe

 

 

016

19,79

Pomieszczenie biurowe

 

 

017

19,11

Pomieszczenie biurowe

 

 

018

19,01

Pomieszczenie biurowe

 

 

021

20,03

Pomieszczenie biurowe

 

 

026

20,10

Pomieszczenie biurowe

Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie  Na Rzecz Dzieci  Niepełnosprawnych TROSKA

 

                   

 

3.     Tryb  -  bezprzetargowy – najem na czas nieoznaczony na rzecz  organizacji pozarządowych na cele statutowe nie związane z działalnością gospodarczą.  Warunkiem zawarcia umowy najmu jest zobowiązanie się najemcy do nieprowadzenia działalności politycznej w okresie trwania umowy. Wnioski o zawarcie umowy przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Brzegu, ul. Robotnicza 20 do dnia 20.08. 2015r.

 

4.     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: na cele biurowe. Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

5.     Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Miesięczny czynsz najmu w wysokości  115 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury za dany okres płatności  za 1 pomieszczenie biurowe,  płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

6.     Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.07.2015r. do dnia 11.08.2015r.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info, w wyżej wymienionych terminach

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster