Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie

Brzeg, dnia 22.07.2015 r.

G.6840.2.2. 2015

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

 

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka     Nr  778/20 o pow. 0,0236 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00064248/0. 

Aktualnie nieruchomość stanowi teren wjazdu na nieruchomość przyległą tj. na działkę nr 778/11.

W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług oświaty oraz tereny dróg. Uzbrojenie terenu: w bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie działki znajduje się energia elektryczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna.

 

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 778/20 w Grodkowie  posiada zgodę na cele nierolne i nieleśne, oznaczony jest symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący adaptowany – specjalny obiekt szkolno-wychowawczy. Z uwagi na projektowaną ulicę zbiorczą obowiązuje zakaz trwałego zainwestowania północno-zachodniej części działki. Projektowane boisko w północnej części działki zakładu.

 

III. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

IV.  Termin zagospodarowania : nie ustalono.                                                

V. Informacja o  sprzedaży:   

Sprzedaż nastąpi  w trybie bezprzetargowym na rzecz  właścicieli lokali położonych w budynku na działce nr 778/11 stanowiącej własność wspólną w rozumieniu  ustawy o własności lokali.

VI. Cena nieruchomości :

Cena nieruchomości  wynosi: 2 667,00 zł  + obowiązująca stawka podatku VAT.

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 22.07. 2015r. do dnia 11.08.2015 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 22.07.2015r. do dnia 2.09.2015 roku. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster