Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Kasztanowej w Grodkowie

Brzeg, dnia 22.07.2015 r.

G.6840.2.6. 2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Kasztanowej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 449/4 o pow. 0,0986 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00065055/7.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca tereny zieleni urządzonej, położone w drugiej linii zabudowy od ulicy Kasztanowej. Teren zagospodarowany, ogrodzony. Dostęp do drogi asfaltowej – dostęp do ul. Kasztanowej poprzez służebność drogi o szerokości 3m zlokalizowaną na działce sąsiedniej. Działka i wielkość działki umożliwia dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, tereny usług oraz tereny dróg. Działka sąsiednia zabudowana jest budynkiem stanowiącym hotel. W bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie działki znajduje się energia elektryczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna.

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 449/4 w Grodkowie, oznaczony jest symbolem U15 o następującym przeznaczeniu: przeznaczenie podstawowe – tereny usług publicznych, w tym handlu gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi działalności gospodarczej, usługi p0ocztowe i łączności na wydzielonych działkach 1) dopuszczalne kierunki przekształceń: a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów oraz obiektów infrastruktury technicznej, b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, c) dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących, w tym elementów reklamowych oraz lokalizacji masztów telefonii cyfrowej, pod warunkiem zgodności ich lokalizacji z przepisami szczególnymi.

III. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

IV. Termin zagospodarowania : nie ustalono.

V. Informacja o sprzedaży:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

VI. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50 000,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 22.07. 2015r. do dnia 11.08.2015 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 22.07.2015r. do dnia 2.09.2015 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster