Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Wykaz - Brzeg, ul. Sikorskiego

Brzeg, dnia 17.06. 2015r.

 
G.6840.1. 6 .2015
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia:
 
I.   Położenie i oznaczenie nieruchomości :

Działka niezabudowana nr 218/3 o pow. 0,9509 ha, położona przy ul. Gen.Wł.Sikorskiego w Brzegu, obręb Południe, ark.m.10 , dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę 

wieczystą KW nr OP1B/00031408/8.
II.    Opis nieruchomości :     

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana jest ok.3,5 km od centrum administracyjno-handlowo-usługowego miasta Brzeg, bezpośrednio przy trasie wylotowej w kierunku Opola tj.ulicy Generała Władysława Sikorskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo od strony północnej stanowią tereny niezabudowane oraz od strony południowej tereny zabudowy usługowo handlowej, wzdłuż ulicy Sikorskiego elementy zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość , posiada nieregularny kształt, teren jest nieuzbrojony i niezagospodarowany o nawierzchni porośniętej roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami, głównie przy południowej granicy działki. Posiada dostęp do drogi publicznej i dostęp do infrastruktury technicznej W,E,G,K, główne sieci posadowione są wzdłuż ulicy Sikorskiego.

 
III. Przeznaczenie nieruchomości:  

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 80, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1036, działka nr 218/3, ark.m.10, obręb Południe jest zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu położona : w obrębie terenu elementarnego E25 P/U/Z/W: na terenie przeznaczonym na funkcję przemysłową, produkcyjną, magazynową z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami,(P) lub funkcję usługową wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem (U), w obrębie planowanego zainwestowania), w obrębie strefy VI – zabudowy produkcyjno- magazynowo- usługowej z pojedynczymi mieszkaniami, w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 321.

IV. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

V.   Termin zagospodarowania : nie ustalono.

VI.  Informacja o sprzedaży :

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

VII. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 264 000,00 zł  + 23 % VAT.       

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 17.06.2015r, do dnia 7.07.2015 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. w terminie od dnia 17.06.2015 r. do dnia 29.07.2015r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 10.06.2015r. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster