Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Przetarg - najem nieruchomości, Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego
Brzeg, dnia 26.11.2014r.
G.6845.2.49.2014                
Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza II  ustne przetargi nieograniczone na najem nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Brzeskiego

 

1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych do oddania w najem w przetargach: Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli pokoje biurowe położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6:

 
   
 
 
Nr pom.
Powierzchnia (m2)
Nazwa pomieszczenia
 
 
03
21,53
Pomieszczenie biurowe
 
 
04
19,85
Pomieszczenie biurowe
 
 
09
19,37
Pomieszczenie biurowe
 
 
014
20,74
Pomieszczenie biurowe
 
 
015
19,22
Pomieszczenie biurowe
 
 
021
20,03
Pomieszczenie biurowe
 
 
022
12,63
Pomieszczenie biurowe
 
 
024
9,51
Pomieszczenie biurowe
 
 
025
10,18
Pomieszczenie biurowe
 
 
027
12,06
Pomieszczenie biurowe
 
 
028
10,42
Pomieszczenie biurowe
 
 
033
12,19
Pomieszczenie biurowe
 
           
 
2. Przeznaczenie nieruchomości:

Sposób zagospodarowania: na cele biurowe. Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

 

3.  Obciążenia nieruchomości i zobowiązania : nieruchomość jest wolna od obciążeń i 

      zobowiązań.                                                 

4.   Forma zbycia :  najem na okres 12 miesięcy
   
5.   Tryb zbycia :        ustny przetarg nieograniczony
 

6. Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za jedno pomieszczenie biurowe:  

     200,00 zł   
 

7. Miejsce i termin przetargów :

   Przetargi odbędą się w dniu 15.12. 2014r.

  o godz. 815 – na lokal nr 03

   o godz. 830 – na lokal nr 04
   o godz. 845 – na lokal nr 09
   o godz. 900 – na lokal nr 014
   o godz. 915 – na lokal nr 015
   o godz. 930 – na lokal nr 021
   o godz. 945 – na lokal nr 022

   o godz. 1000 – na lokal nr 024

   o godz. 1015 – na lokal nr 025

   o godz. 1030 – na lokal nr 027

   o godz. 1045 – na lokal nr 028

   o godz. 1100 – na lokal nr 033

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

Do wylicytowanych stawek czynszu doliczony zostanie  podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy.  

8. Warunki udziału w przetargu:

    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

Øwpłacą wadium   w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika(dotyczy innych podmiotów)

Ødowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Øprzedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów niż osoby fizyczne i prawne zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

             -   aktualnego odpisu z właściwego rejestru

 -   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich

     uczestników przetargu)
 

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy najmu nieruchomości na warunkach wynikających z przetargu bądź stawić się na przetargu ze współmałżonkiem.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i z projektem umowy najmu oraz przedmiotem najmu.

9. Wadium:

     Wysokość wadium wynosi : 200,00 zł - za każdy lokal oddzielnie(słownie: dwieście złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 w terminie do dnia 4.12. 2014 r. do godz. 2400. Na dokumencie wpłaty wadium należy jednoznacznie wskazać na, który lokal wadium jest wpłacane.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

      UWAGI:

ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu za pierwszy miesiąc najmu.

ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy najmu nieruchomości, wpłacone wadium przepada .

       

Przetargi organizuje się zgodnie z regulaminem przetargu na wynajem lokali użytkowych.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargów tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu, projektem umowy najmu oraz regulaminem przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 26.11. 2014 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres  14 dni tj. od 26.11. 2014 roku do dnia przetargów.

 
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster