Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Wykaz nieruchomości do dzierżawy

G.6845.2. 54.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy  na cele rolne bez prawa do zabudowy.

 

1. Położenie nieruchomości – Żłobizna, gm.Skarbimierz

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z działek:

działka nr 342/2 o pow. 3,2300 ha, ark. mapy 1, obręb Żłobizna, KW OP1B/00026465/7

działka nr 279/1 o pow. 0,2475 ha, ark. mapy 1, obręb Żłobizna, KW OP1B/00033593/5

działka nr 279/2 o pow. 0,1716 ha, ark. mapy 1, obręb Żłobizna, KW OP1B/00033593/5

Działki są niezabudowane, sklasyfikowane gleboznawczo jako: grunty orne RIIIb, RIVa,  i łąki ŁII .

3. Tryb – ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę - na okres 3 lat

4. Wysokość opłat i terminy ich wznoszenia:

     Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi :

     3.230,00 zł – za dz. 342/2

        172,00 zł – za dz. 279/2

        248,00 zł – za dz. 279/1

płatny z góry w terminie do dnia 15 maja za dany rok.

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm. oraz § 13 ust.1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011r. Nr 198, poz. 1174 ze zm.),( grunt rolny)

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/205r. z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r., poz.818 z późn.zmianami, działki położone w obrębie miejscowości  Żłobizna :

1) oznaczona w ewidencji gruntów nr 342/2 leży :

-  częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej

   jednorodzinnej

-  częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem R- tereny rolnicze

-  częściowo w  kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ-tereny dróg publicznych-ulice zbiorcze

-  częściowo w  kompleksie terenów oznaczonych symbolem 11R-tereny rolnicze

-  częściowo w  kompleksie terenów oznaczonych symbolem 8WS-tereny wód powierzchniowych

   śródlądowych

2) oznaczona w ewidencji gruntów nr 279/1 leży :

-  częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej

    jednorodzinnej

-  częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RU2- tereny ogrodów i sadów

-  częściowo w  kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDD-tereny dróg publicznych-ulice dojazdowe

3) oznaczona w ewidencji gruntów nr 279/2 leży :

 -  częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej

     jednorodzinnej

-   częściowo w  kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDD-tereny dróg publicznych-ulice dojazdowe

Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne bez prawa do zabudowy

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 5.11.2014 roku do dnia 25.11.2014r roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę w/w działek.

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster