Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Przetarg - działka, Brzeg, ul. Poprzeczna
Brzeg, dnia 15.10.2014r.

 

G.6840.2.4.2014                

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego

 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

       stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

 

 

1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :

 

 

 

Działka niezabudowana nr 980/4 o pow. 0,8759 ha, położona w Brzegu przy ul. Poprzecznej, obręb Południe ark. mapy 3, KW – OP1B/00028581/0
Działka niezabudowana położona przy ul. Poprzecznej w Brzegu w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta Brzeg oraz ok. 250m w kierunku zachodnim do ulicy Chocimskiej, z której istnieje dogodne połączenie z pozostałą częścią miasta. Kształt działki nieregularny. Grunt niezagospodarowany, częściowo ogrodzony, nawierzchnia porośnięta roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się usypana z mas ziemnych hałda niewielkich rozmiarów. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm. Teren nie uzbrojony - posiada dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej przez działki sąsiednie. W okolicy bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura towarzysząca handlowo usługowa. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowo handlowej oraz usług publicznych. 

 

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na rzecz nabywcy zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa na czas nieoznaczony polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 980/3 pasem gruntu o szerokości 3,5 m. Wartość służebności została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 22 500 zł netto.

 

Istnieje możliwość ustanowienia służebności drogowej pasem gruntu o szer. 5 m. Obecnie pas gruntu przeznaczony jako droga dojazdowa do oferowanej nieruchomości jest w części utwardzony a w części porośnięty roślinnością trawiastą. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wybudowania własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności (w szczególności budowa nawierzchni). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wybudowania ogrodzenia trwałego pomiędzy nabywaną działką a działką nr 980/3 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

 

2. Przeznaczenie nieruchomości:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz.121, z 6 lutego 2004r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 02 listopada 2009r., poz.1307, działka Nr 980/4 położona jest w granicach terenu elementarnego :D 24MN/N/W, na terenie o funkcji podstawowej : tereny usługowe z mieszkalnictwem i zielenią (U), w obszarze wysokiej intensywności, w obrębie istniejącego zainwestowania, na terenie przeznaczonym na realizację celu publicznego (usługi zdrowia, oświaty), częściowo na terenie przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN), w obszarze wysokiej intensywności, w obrębie planowanego zainwestowania; ponadto w/w działka położona jest w granicach strefy IV zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, modernistycznych osiedli z XXw., w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych.

 

 

 

3.  Obciążenia nieruchomości i zobowiązania : nieruchomość jest wolna od obciążeń i 

 

      zobowiązań.                                                 

 

4.   Forma zbycia :     sprzedaż na własność 

 

 

 

5.   Tryb zbycia :       II ustny przetarg nieograniczony

 

        (I przetarg odbył się 18.09.2014r.)

 

6. Cena wywoławcza: 1 175 000,00 zł + 23%VAT    

 

 

 

7. Miejsce i termin przetargu :

 

   Przetarg odbędzie się w dniu 8.01. 2015r.  o godz. 1000 w siedzibie Starostwa  

 

   Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 

 

8. Warunki udziału w przetargu:

 

    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 

Øwpłacą wadium   w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika(dotyczy innych podmiotów)

 

Ødowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

 

Øprzedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

 

             -   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub  

 

       -   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw  

 

           państwowych)

 

 -   pełnomocnictwa

 

 -   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich 

 

     uczestników przetargu)

 

 

 

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

 

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na przetargu ze współmałżonkiem.

 

 

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

 

9. Wadium:

 

     Wysokość wadium wynosi : 117.500,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 w terminie do dnia 11.12. 2014 r. do godz. 2400.

 

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 

      UWAGI:

 

ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

 

ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

 

Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada .

 

       

 

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 

ØOferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 .

 

Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: w wysokości 180,81 zł (brutto), które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

 

 

Przetargi organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm.).

 

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargów tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 

 

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 15.10. 2014 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

 

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres 2 miesięcy tj. od 16.07. 2014 roku do dnia przetargu.
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster