Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Przetarg- działka, Brzeg, ul. Gen. Wł.Sikorskiego
Brzeg, dnia 6.08.2014r.

 

G.6840.1.1.2014                                                                     

 

Starosta Brzeski

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 

 

1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:

 

Działka niezabudowana nr 218/3 o pow. 0,9509 ha, położona przy ul. Gen.Wł.Sikorskiego w Brzegu, obręb Południe, ark.m.10 , dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę 

 

wieczystą KW OP1B/00031408/8.
2. Opis nieruchomości:    

 

Ø Przedmiotem przetargu jest :  

 

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana jest ok.3,5 km od centrum administracyjno-handlowo-usługowego miasta Brzeg, bezpośrednio przy trasie wylotowej w kierunku Opola tj.ulicy Generała Władysława Sikorskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo od strony północnej stanowią tereny niezabudowane oraz od strony południowej tereny zabudowy usługowo handlowej, wzdłuż ulicy Sikorskiego elementy zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość , posiada nieregularny kształt, teren jest nieuzbrojony i niezagospodarowany o nawierzchni porośniętej roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami, głównie przy południowej granicy działki. Posiada dostęp do drogi publicznej i dostęp do infrastruktury technicznej W,E,G,K, główne sieci posadowione są wzdłuż ulicy Sikorskiego.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 80, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1036, działka nr 218/3, ark.m.10, obręb Południe jest zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu położona : w obrębie terenu elementarnego E25 P/U/Z/W: na terenie przeznaczonym na funkcję przemysłową, produkcyjną, magazynową z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami,(P) lub funkcję usługową wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem (U), w obrębie planowanego zainwestowania), w obrębie strefy VI – zabudowy produkcyjno- magazynowo- usługowej z pojedynczymi mieszkaniami, w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 321.

 

 

 

3.   Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i

 

       zobowiązań

 

4.   Forma zbycia :     sprzedaż na własność   

 

 

 

5.   Tryb zbycia :        ustny przetarg nieograniczony

 

 

 

6.  Cena wywoławcza : 230 000,00 zł + 23% VAT.

 

 

 

7. Miejsce i termin przetargu :

 

    Przetarg odbędzie się w dniu :   18.09. 2014r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa

 

    Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 

 

 

 

 

 

8. Warunki udziału w przetargu:

 

    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 

Øwpłacą wadium   w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)

 

Ødowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

 

Øprzedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

 

             -   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub  

 

       -   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw  

 

            państwowych)

 

 -   pełnomocnictwa

 

 -   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników

 

     przetargu)

 

Øcudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz.1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie      ( lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

 

Øosoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz.1418), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w ustalonym wyżej terminie pod warunkiem, że w terminie do dnia 10.09. 2014 r. do godz. 1300, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią komisji przetargowej oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedłożą zaświadczenie – wypis z rejestru, o którym mowa w art. 19 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Brzegu                     ul. Robotnicza 20. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Biura Podawczego organizującego przetarg.

 

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

 

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

 

9. Wadium :

 

      Wysokość wadium wynosi 23 000,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668  0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w terminie do dnia 10.09. 2014 r. do godz. 2400.

 

      Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 

      UWAGI:

 

ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

 

ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

 

Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.        

 

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 

Ø Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości dosprzedaży w wysokości 179,00 zł (brutto) , które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży.

 

Ø Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

 

 

Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 

 

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 6.08.2014r.,w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.     

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul.Robotniczej nr 12 i nr 20, na okres 30 dni tj. od dn. 6.08. 2014r. do dnia przetargu

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster