Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

Brzeg, dnia 18.06.2014r.

G.6840.2. 18 .2013

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1. Położenie nieruchomości:

Działka nr 3/5 o pow. 0,0759 ha, ark. mapy 2, położona w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00021841/2

2. Opis nieruchomości:

Ø Przedmiotem przetargu jest :

Działka położona w Żłobiźnie w odległości 2,5 km od centrum miasta Brzeg. Teren posiada dostęp do drogi od strony północnej – bezpośrednio przy granicach działki droga wąska, gruntowa, w złym stanie, przecięta komunikacją z pozostałą częścią gminy i powiatu, w odległości ok.700m w kierunku północnym do trasy nr 94 oraz ok.300m w kierunku zachodnim do drogi nr 401.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi opuszczona zabudowa zagrodowo usługowa oraz tereny niezabudowane, w dalszej odległości tereny zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki regularny – zbliżony do prostokąta, teren nierówny, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami oraz kilkoma drzewami. Przez teren działki przechodzi linia średniego napięcia oraz rów z wodą.

Na działce zlokalizowane są : 2 nieczynne szamba i murowany budynek bez drzwi i okien o powierzchni zabudowy 28 m2 (przeznaczone do rozbiórki).

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 stycznia 2005r. nr XXIV/167/2005, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 2 maja 2005r. Nr 30, poz. 818, z późn.zm. działka Nr 3/5 położona jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Terminu zagospodarowania nie ustalono.

 

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość obciążona jest służebnością

przesyłu napowietrznej linii elektroenergetycznej na rzecz TAURON S.A.

4. Forma zbycia : sprzedaż na własność

5. Tryb zbycia : ustny przetarg nieograniczony

6. Cena wywoławcza : 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sprzedaż nieruchomości jako zabudowanej budynkiem używanym, nie podlega

opodatkowaniu podatkiem VAT(stawka zw.).

 

7. Miejsce i termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu : 21.07. 2014r. o godz. 1030 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 

8. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

Ø wpłacą wadium w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)

Ø dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Ø przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw

państwowych)

- pełnomocnictwa

- numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników

przetargu)

 

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

 

9. Wadium :

Wysokość wadium wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w terminie do dnia 15.07. 2014 r. do godz. 2400. Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

UWAGI:

Ø Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

Ø Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Ø w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Ø Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 180,81 zł(brutto) , które są płatne również przed ustalonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.

Ø Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 18.06.2014 roku w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres 30 dni tj. od 14.06.2014 roku do dnia przetargu

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster