Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym - BRZEG ul.1 Maja 3- lokal mieszkal. nr 4
Brzeg, dnia 28.05.2014r.
G.6840.2.2.2014                
Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

       lokalowej

 

1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowej sprzedawanej w przetargu:

  

Samodzielny lokal mieszkalny nr 4, położony w Brzegu przy ul. 1 Maja 3, obręb Południe , usytuowany na I piętrze budynku (trzecia kondygnacja), ekspozycja dwustronna (wschód-południe), składa się : z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc i korytarza o pow. użytkowej 37,88 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica nr 4 o pow.6,25 m2 , zapisany w KW Nr OP1B/00032144/6, wraz z udziałem w wysokości 54/1000 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce            nr 78/43 o pow.0,1073 ha - dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1B/00032018/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Budynek Nr 3, w którym znajduje się lokal nr 4 to obiekt wolnostojący, mieszkalny, z I połowy XX w., pięciokondygnacyjny, parter wysoki, na pierwszej kondygnacji ( w przyziemiu) komórki gospodarcze. Wykonany w technologii tradycyjnej – murowany. Stropy betonowe, stropodach płaski betonowy, klatka schodowa żelbetonowa, pokrycie dachowe – papa, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna w częściach wspólnych budynku z pcv, drzwiowa drewniana. Tynki cementowo wapienne.

Układ funkcjonalny lokalu przeciętny. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Okna drewniane, podłoga w pokojach z płytek pcv, w kuchni, łazience i przedpokoju płytki ceramiczne. Lokal wymaga generalnego remontu.

 

2. Przeznaczenie nieruchomości:

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 3 lutego 2012r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XXIII/148/12, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2012r., poz.397, działka nr 78/43 położona jest na terenie oznaczonym symbolem U – dla którego ustalono przeznaczenie: biura, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkania towarzyszące, zabudowa zamieszkania zbiorowego, usługi kształcenia, usługi kultury, w ramach w/w przeznaczenia dopuszcza się wyłącznie zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania :nieruchomość jest wolna od obciążeń i 

    zobowiązań.

                                                 

4.   Forma zbycia :     sprzedaż na własność 
 
5.   Tryb zbycia :        ustny przetarg nieograniczony
 
6. Cena wywoławcza: 80 000,00 zł      

   Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT(stawka zw.), na podstawie art.29a ust.8, art.43 ust.1 pkt.10 ustawy

     z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) 

 

7. Miejsce i termin przetargu :

   Przetarg odbędzie się w dniu 30.06. 2014r.  o godz. 1000 w siedzibie Starostwa  

   Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 
 
 
8. Warunki udziału w przetargu:

    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

Ø     wpłacą wadium   w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika(dotyczy innych podmiotów)

Ø     dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Ø     przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

             -   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub  

       -   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw  

           państwowych)

 -   pełnomocnictwa

 -   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich 

     uczestników przetargu)
 

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na przetargu ze współmałżonkiem.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

9. Wadium:

     Wysokość wadium wynosi : 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 w terminie do dnia 23.06. 2014 r. do godz. 2400.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

      UWAGI:

Ø     Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

Ø     Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Ø     w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada .

 
       

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Ø     Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 .

Ø      Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: w wysokości 306,27 zł (brutto), które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Przetargi organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108).

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargów tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 28.05. 2014 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres min.30 dni tj. od 28.05. 2014 roku do dnia przetargu.

 
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster