Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
E-Urzad  elektroniczna platforma usług dla mieszkanców Powiatu Brzeskiego

         3.4 Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej

2007-07-26

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu

2007-09-07

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu

2012-12-31

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu

2013-01-31

3.5 Opis problemów wraz z uzasadnieniem realizacji projektu

 

        

         Województwo Opolskie z wartością wskaźnika dostępności e-usług nie jest na najwyższym poziomie z pośród regionów kraju. Poza podregionem metropolitalnym i strefami otoczenia byłych miast wojewódzkich na obszar województwa składają się strefy zagrożenia wykluczeniem informacyjnym, bądź peryferyjne strefy realnie pogłębiającego się wykluczenia informacyjnego. Urzędy województwa opolskiego należą do najgorzej wyposażonych w rozwiązania sieciowe w kraju.

Powiat funkcjonując w gospodarce, społeczeństwie musi koncentrować swoją uwagę na budowie i wdrażaniu możliwości rozwoju. Rozwój i wzrost powiatu są ściśle związane z jej strategią, czyli zespołem skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji jednostki oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia stawianych celów, jednym z nich jest - rozwój społeczeństwa informacyjnego, który będzie następował poprzez:

powszechny dostęp do informacji,

informatyzację administracji publicznej.

Zakres projektu jest ukierunkowany na dostosowanie do istniejącego zapotrzebowania na innowacyjne e-usługi publiczne wykorzystujące Internet oraz technologie informacyjno- komunikacyjne, w związku z ideą budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wnioskowany projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Powiatu Brzeskiego, ukierunkowanego na kompleksową informatyzację jednostki oraz wdrożenie

e-usług publicznych dla obywateli. Wynika to z faktu, iż istniejące zapotrzebowanie na usługi publiczne wykorzystujące Internet jest nieodzownym elementem współczesnego życia publicznego. W dobie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy działania podejmowane przez Beneficjenta jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom petentów. Ponadto problemy natury technicznej oraz organizacyjnej, zostały szczegółowo zidentyfikowane i ocenione jako negatywnie wpływające na pracę kadry pracowniczej.

        

         3.6 Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie

         Cele projektu i jego wpływ na otoczenie:

Głównym przedmiotem projektu jest rozwijanie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów.Cel główny określony jako Promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych usług e-goverment na rzecz podniesienia konkurencyjności Województwa Opolskiego przyczynia się do realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013: Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Szybki dostęp do informacji tematycznych oraz baz danych stwarza warunki rozwoju przedsiębiorczości oraz sprzyja integracji i poprawie jakości życia mieszkańców województwa opolskiego. Nowoczesne moduły informacyjne obok cech przekazywania informacji mogą służyć jako narzędzie wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami i

ich przedstawicielami we władzach różnego szczebla. Pozwoli to mieszkańcom na zaznajamianie się ze sprawami regionu w dowolnym czasie i z wykorzystaniem domowych komputerów lub Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, założonych w niniejszym projekcie będącym w zgodności z Priorytetem II: Społeczeństwo informacyjne i Działaniem 2.2.: moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych. Cel bezpośredni Projektu to Rozwój e-usług na terenie Powiatu Brzeskiego.Celami szczegółowymi w ramach powyższego działania jest zapewnienie mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, stworzenie systemu usług on-line dostępnego dla mieszkańców i przedsiębiorców, platformy zintegrowanych usług publicznych oraz innych usług społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno-komunikacyjnym. Niniejszy Projekt informatyzacji Starostwa Powiatowego w Brzegu jest całkowicie kompatybilny z wyżej wymienionym priorytetem oraz działaniem i będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych.Na podstawie tak zdefiniowanego celu oraz analizy funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Brzegu, można wyodrębnić najważniejsze cele szczegółowe realizacji projektu:- usprawnienie pracy urzędu poprzez wprowadzenie elektronicznych środków przekazu informacji i dokumentów;- przygotowanie urzędu do przyjmowania i realizacji spraw zainicjowanych drogą elektroniczną, - przygotowanie urzędu do realizacji nowych funkcji informacyjnych na rzecz instytucji, podmiotów gospodarczych i obywateli regionu ;- zmniejszenia kosztów świadczenia usług publicznych;- podniesienia jakości usług publicznych;- podniesienia świadomości społeczności lokalnych oraz dostępu do informacji;- lepszych uwarunkowań dla rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej;- udostępnienie mieszkańcom Powiatu Brzeskiego dostępu do Urzędu on-line poprzez e-usługi.Projekt będzie długofalowo oddziaływał nie tylko na beneficjentów końcowych (społeczności lokalne), ale także na całe otoczenie. Elektroniczny system obiegu dokumentów przede wszystkim wpłynie na znaczną poprawę organizacji pracy podmiotów biorących udział w przedsięwzięciu. Efektywne i sukcesywne wdrożenie systemu obiegu informacji i dokumentów w jednostce administracyjnej, a tym samym przeniesienie usług publicznych na płaszczyznę elektroniczną, ma na celu zwiększenie zadowolenia obywatela z pracy urzędu. W wyniku realizacji projektu zakłada się osiągnięcie nastepujących wskaźników reuzltatu: 1. Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on­line w wyniku realizowanych projektów - 1 szt. w 2014 r. 2. Liczba osób korzystających z usług on­line - 20000 szt. w 2014 r. 3. Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych - 1 szt. w 2014 r.

 

Wpływ projektu na realizację celów Programu/działania/poddziałania:

Cel główny RPO WO 2007-2013 zdefiniowany został w sposób następujący: Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Dla osiągnięcia celu głównego zdefiniowano 7 celów strategicznych, których osiągnięcie przyczynić się ma do pobudzania potencjału gospodarczego, poprawy atrakcyjności i możliwości konkurencyjnych województwa opolskiego oraz wzrostu zatrudnienia. Wnioskowany projekt w szczególności przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego - Tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT oraz ich upowszechnianie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim.

Podejmowane w niniejszym projekcie działania przyczynić się mają do niwelowania różnic społecznych, likwidacji przepaści cyfrowej oraz wspierania terytorialnej i społecznej

spójności. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności województwa oraz tworzenie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju narzędzi ICT realizowane w ramach niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia drugiego celu strategicznego RPO Województwa Opolskiego a tym samym przyczyni się do osiągnięcia celu głównego.

 

        3.7 Opis przedmiotu projektu

         Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 983 720,92 PLN. Koszty kwalifikowane wynoszą: 942 396,67 zł. Projekt skierowany jest do społeczności zamieszkującej obszar województwa opolskiego, a w szczególności Powiat Brzeski. Przedmiotem Projektu jest stworzenie platformy elektronicznej dla świadczenia e-usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego. Projekt zakłada stworzenie platformy w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego poprzez realizację następujących elementów:- zakup elektronicznego obiegu dokumentów,- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej archiwizacji dokumentów,- świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (załatwianie spraw przez Internet),- zakup sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia,- stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych (np. radiowych) oraz bezpieczny intranet.- udostępnienie Internetu poprzez Publiczne Punkty Dostępu Do Internetu.Elektroniczny Systemu Obiegu Dokumentów zapewni zaewidencjonowanie w systemie, obsługę i przetwarzanie korespondencji przychodzącej jak również odpowiedzi udzielanych stronie przez organy gminy w poszczególnych sprawach.System ESOD zintegrowany zostanie ze stroną internetową Biuletynu Informacji Publicznej, z systemem Elektronicznej Skrzynki Podawczej i Elektronicznym Biurem Obsługi Interesanta.System ESP zapewni klientom Starostwa dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Klient za pośrednictwem ESP będzie mógł wysłać pismo do urzędu i otrzymać odpowiedź w załatwianej sprawie. System EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) będzie swoistym oknem Urzędu Starostwa na świat. Za pośrednictwem EBOI będzie zachodził proces dwukierunkowej komunikacji na linii klient <-> Urząd. Uruchomiony zostanie również moduł wyszukiwania przedsiębiorców na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.W ramach projektowanej platformy elektronicznej przwiduje się również umieszczenie na stronie www Starostwa Powiatowego w Brzegu odnośników do stron internetowych jednostek organizacyjnych Starostwa. W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej obsługi petenta i załatwiania spraw petentów w Urzędzie Starostwa zakupiony zostanie nowy sprzęt informatyczny tj. : stacje robocze, urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne), serwer.Wwyniku realizacji Projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki Produktu: Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy sztuk (EPC)* - 0, Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych sztuk 2, Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja sztuk 0, Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja sztuk 0, Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja sztuk 1, Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja sztuk 0. Nakład jednostkowy użytkowników w ramach danego Projektu wynosi: 47,12, a nakład jednostkowy liczby usług to: 471198,34. Liczba użytkowników ostatecznych projektu szacowana jest na 20000 osób. Zasięg geograficzny na obszarach wiejskich - projekt będzie obejmował wszystkie tereny wiejskie znajdujące się na terenie Powiatu Brzeskiego, ok. 60 sołectw. Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości i innowacji - projekt skierowany jest do mieszkańców Powiatu, jak i do podmiotów gospodarczych, które
funkcjonują na jego terenie.Kompleksowość projektu - projekt będzie pełnił funkcje informacyjną, komunikacyjną (możliwość edycji informacji), oraz będzie zapewniał eusługi, a także e-usługi interaktywne (tzw. dwustronne). W projekcie nie przewidziano żadnych partnerów. Zasięg geograficzny projektu - projekt będzie obejmował cały Powiat Brzeski, tj.: 6 gmin. Zawartość e-usług - projekt zakłada stworzenie e-usług. Koszt szkoleń dla pracowników przewidziany we wniosku nie przekracza 10%.

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster