Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Przetarg, lokale użytkowe, Żłobizna
Brzeg, dnia 25.09.2013r.
G.6840.2.14.2013                
Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
       lokalowych
 
1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych sprzedawanych w przetargach:
  1. Samodzielny lokal użytkowy nr 10,   położony w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, o pow. użytkowej 75,24 m2 , składający się z pomieszczenia gospodarczego o pow. 67,77 m2 znajdującego się na poddaszu oraz klatki schodowej – 7,47 m2 , na parterze pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, kondygnacja jest niska i nie zalicza się do powierzchni użytkowej. Lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w wysokości 0,139 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce gruntu nr 3/6 o pow.0,1816 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1B/00021841/2. Lokal użytkowy nr 10 to lokal środkowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej w budynku wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły, stropodach drewniany kryty papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, schody drewniane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek posiada instalację elektryczną zasilaną z wewnętrznej sieci zasilającej Zespołu szkół Rolniczych. Po likwidacji ZSR dalsza dostawa energii elektrycznej nie będzie zapewniona przez zbywającego. Lokalizacja lokalu średnia – w oddaleniu od budynków wielorodzinnych. Działka nr 3/6 o pow. 0,1816 ha, ark. m. 2, położona jest w Żłobiźnie przy ul. Jarzębinowej (droga gruntowa od północy) oraz ul. Malinowej (droga utwardzona kostką betonową przylega do niej niewielki fragment działki od zachodu), w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Lokalizacja gruntu dobra, w terenie podmiejskim. Kształt działki korzystny. Możliwości inwestycyjne małe, grunt jest już częściowo zabudowany, dojazd do budynku jest utrudniony, obecnie brak dostępu do ulicy Malinowej i Jarzębinowej. Uzyskanie dostępu do stanowiącej własność gminy Skarbimierz ulicy Malinowej i Jarzębinowej wymaga rozbiórki części ogrodzenia betonowego, co obciąża nabywców lokali położonych na działce nr 3/6. Obecnie najemcy korzystają bezumownie z dojazdu przez działki nr 444, 214/10 stanowiące własność osób trzecich. Ewentualne uregulowanie sprawy dalszego korzystania z dojazdu do garażu przez działki nr 444 i 214/10 w drodze służebności drogowej obciąża nabywcę lokalu. Uzbrojenie terenu – pełne w ulicy Malinowej.
 
  1. Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 11, położony w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, o pow. użytkowej 34,23 m2 . Lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w wysokości 0.064 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce gruntu nr 3/6 o pow.0,1816 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1B/00021841/2. Lokal użytkowy nr 11 to środkowy boks garażowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej w budynku wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły, stropodach drewniany kryty papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowa, dwuskrzydłowa. Okno drewniane. Budynek posiada instalację elektryczną zasilaną z wewnętrznej sieci zasilającej Zespołu szkół Rolniczych. Po likwidacji ZSR dalsza dostawa energii elektrycznej nie będzie zapewniona przez zbywającego. Lokalizacja lokalu średnia – w oddaleniu od budynków wielorodzinnych. Działka nr 3/6 o pow. 0,1816 ha, ark. m. 2, położona jest w Żłobiźnie przy ul. Jarzębinowej (droga gruntowa od północy) oraz ul. Malinowej (droga utwardzona kostką betonową przylega do niej niewielki fragment działki od zachodu), w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Lokalizacja gruntu dobra, w terenie podmiejskim. Kształt działki korzystny. Możliwości inwestycyjne małe, grunt jest już częściowo zabudowany, dojazd do budynku jest utrudniony, obecnie brak dostępu do ulicy Malinowej i Jarzębinowej. Uzyskanie dostępu do stanowiącej własność gminy Skarbimierz ulicy Malinowej i Jarzębinowej wymaga rozbiórki części ogrodzenia betonowego, co obciąża nabywców lokali położonych na działce nr 3/6. Obecnie najemcy korzystają bezumownie z dojazdu przez działki nr 444, 214/10 stanowiące własność osób trzecich. Ewentualne uregulowanie sprawy dalszego korzystania z dojazdu do garażu przez działki nr 444 i 214/10 w drodze służebności drogowej obciąża nabywcę lokalu. Uzbrojenie terenu – pełne w ulicy Malinowej.
 
  1. Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 12, położony w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, o pow. użytkowej 34,65 m2 . Lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w wysokości 0.065 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce gruntu nr 3/6 o pow.0,1816 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1B/00021841/2. Lokal użytkowy nr 12 to garaż środkowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej w budynku wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły, stropodach drewniany kryty papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, jeden otwór okienny wypełniony luksferami. Lokal składa się z trzech pomieszczeń gospodarczych o powierzchni: 15,42 m2 , 6,36 m2  i 7,79 morazkorytarza o pow. 5,08 m2 . Budynek posiada instalację elektryczną zasilaną z wewnętrznej sieci zasilającej Zespołu szkół Rolniczych. Po likwidacji ZSR dalsza dostawa energii elektrycznej nie będzie zapewniona przez zbywającego. Lokalizacja lokalu średnia – w oddaleniu od budynków wielorodzinnych. Działka nr 3/6 o pow. 0,1816 ha, ark. m. 2, położona jest w Żłobiźnie przy ul. Jarzębinowej (droga gruntowa od północy) oraz ul. Malinowej (droga utwardzona kostką betonową przylega do niej niewielki fragment działki od zachodu), w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Lokalizacja gruntu dobra, w terenie podmiejskim. Kształt działki korzystny. Możliwości inwestycyjne małe, grunt jest już częściowo zabudowany, dojazd do budynku jest utrudniony, obecnie brak dostępu do ulicy Malinowej i Jarzębinowej. Uzyskanie dostępu do stanowiącej własność gminy Skarbimierz ulicy Malinowej i Jarzębinowej wymaga rozbiórki części ogrodzenia betonowego, co obciąża nabywców lokali położonych na działce nr 3/6. Obecnie najemcy korzystają bezumownie z dojazdu przez działki nr 444, 214/10 stanowiące własność osób trzecich. Ewentualne uregulowanie sprawy dalszego korzystania z dojazdu do garażu przez działki nr 444 i 214/10 w drodze służebności drogowej obciąża nabywcę lokalu. Uzbrojenie terenu – pełne w ulicy Malinowej.
 
2. Przeznaczenie nieruchomości:
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2.05.2005 r. Nr 30, poz. 818 z późn.zm.) działka nr 3/6 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
 
3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania :nieruchomości są wolne od obciążeń i 
    zobowiązań.
                                                 
4.   Forma zbycia :     sprzedaż na własność 
 
5.   Tryb zbycia :        ustny przetarg nieograniczony
 
6. Ceny wywoławcze:
-        10 400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych) – za lokal nr 10 na dz. Nr 3/6
-          5 600,00 zł (słownie : pięć tysięcy sześćset złotych) – za lokal nr 11 na dz. Nr 3/6
-          4 800,00 zł (słownie : cztery tysiące osiemset złotych) – za lokal nr 12 na dz. Nr 3/6    
Sprzedaż nieruchomości jako zabudowanych budynkami używanymi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT(stawka zw.).
 
7. Miejsce i termin przetargów :
Przetargi odbędą się w dniu 30.10. 2013r.
-        o godz. 1000 na lokal nr 10
-        o godz. 1030 na lokal nr 11
-        o godz. 1100 na lokal nr 12
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
 
8. Warunki udziału w przetargach:
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
Øwpłacą wadium   w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika(dotyczy innych podmiotów)
Ødowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Øprzedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
             -   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub  
       -   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw  
           państwowych)
 -   pełnomocnictwa
 -   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich 
     uczestników przetargu)
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz.1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
 
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na przetargu ze współmałżonkiem.
 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
9. Wadium:
     Wysokość wadium wynosi :
-        1.040 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych) - za lokal nr 10
-        560 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych) - za lokal nr 11
-        480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) - za lokal nr 12
i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 w terminie do dnia 23.10. 2013 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 
      UWAGI:
ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada .
        
10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 
ØOferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 .
Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: w wysokości 306,27 zł (brutto), które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003
Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
 
Przetargi organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych przetargów z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
 
Informacja o wynikach przetargów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargów tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
 
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargach.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargach ukaże się w dniu 25.09. 2013 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres min.30 dni tj. od 23.09. 2013 roku do dnia przetargów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Samodzielny lokal użytkowy nr 10,   położony w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, o pow. użytkowej 75,24 m2 , składający się z pomieszczenia gospodarczego o pow. 67,77 m2 znajdującego się na poddaszu oraz klatki schodowej – 7,47 m2 , na parterze pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, kondygnacja jest niska i nie zalicza się do powierzchni użytkowej. Lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w wysokości 0,139 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce gruntu nr 3/6 o pow.0,1816 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1B/00021841/2. Lokal użytkowy nr 10 to lokal środkowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej w budynku wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły, stropodach drewniany kryty papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, schody drewniane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek posiada instalację elektryczną zasilaną z wewnętrznej sieci zasilającej Zespołu szkół Rolniczych. Po likwidacji ZSR dalsza dostawa energii elektrycznej nie będzie zapewniona przez zbywającego. Lokalizacja lokalu średnia – w oddaleniu od budynków wielorodzinnych. Działka nr 3/6 o pow. 0,1816 ha, ark. m. 2, położona jest w Żłobiźnie przy ul. Jarzębinowej (droga gruntowa od północy) oraz ul. Malinowej (droga utwardzona kostką betonową przylega do niej niewielki fragment działki od zachodu), w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Lokalizacja gruntu dobra, w terenie podmiejskim. Kształt działki korzystny. Możliwości inwestycyjne małe, grunt jest już częściowo zabudowany, dojazd do budynku jest utrudniony, obecnie brak dostępu do ulicy Malinowej i Jarzębinowej. Uzyskanie dostępu do stanowiącej własność gminy Skarbimierz ulicy Malinowej i Jarzębinowej wymaga rozbiórki części ogrodzenia betonowego, co obciąża nabywców lokali położonych na działce nr 3/6. Obecnie najemcy korzystają bezumownie z dojazdu przez działki nr 444, 214/10 stanowiące własność osób trzecich. Ewentualne uregulowanie sprawy dalszego korzystania z dojazdu do garażu przez działki nr 444 i 214/10 w drodze służebności drogowej obciąża nabywcę lokalu. Uzbrojenie terenu – pełne w ulicy Malinowej.
 
  1. Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 11, położony w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, o pow. użytkowej 34,23 m2 . Lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w wysokości 0.064 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce gruntu nr 3/6 o pow.0,1816 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1B/00021841/2. Lokal użytkowy nr 11 to środkowy boks garażowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej w budynku wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły, stropodach drewniany kryty papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowa, dwuskrzydłowa. Okno drewniane. Budynek posiada instalację elektryczną zasilaną z wewnętrznej sieci zasilającej Zespołu szkół Rolniczych. Po likwidacji ZSR dalsza dostawa energii elektrycznej nie będzie zapewniona przez zbywającego. Lokalizacja lokalu średnia – w oddaleniu od budynków wielorodzinnych. Działka nr 3/6 o pow. 0,1816 ha, ark. m. 2, położona jest w Żłobiźnie przy ul. Jarzębinowej (droga gruntowa od północy) oraz ul. Malinowej (droga utwardzona kostką betonową przylega do niej niewielki fragment działki od zachodu), w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Lokalizacja gruntu dobra, w terenie podmiejskim. Kształt działki korzystny. Możliwości inwestycyjne małe, grunt jest już częściowo zabudowany, dojazd do budynku jest utrudniony, obecnie brak dostępu do ulicy Malinowej i Jarzębinowej. Uzyskanie dostępu do stanowiącej własność gminy Skarbimierz ulicy Malinowej i Jarzębinowej wymaga rozbiórki części ogrodzenia betonowego, co obciąża nabywców lokali położonych na działce nr 3/6. Obecnie najemcy korzystają bezumownie z dojazdu przez działki nr 444, 214/10 stanowiące własność osób trzecich. Ewentualne uregulowanie sprawy dalszego korzystania z dojazdu do garażu przez działki nr 444 i 214/10 w drodze służebności drogowej obciąża nabywcę lokalu. Uzbrojenie terenu – pełne w ulicy Malinowej.
 
  1. Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 12, położony w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, o pow. użytkowej 34,65 m2 . Lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w wysokości 0.065 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce gruntu nr 3/6 o pow.0,1816 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1B/00021841/2. Lokal użytkowy nr 12 to garaż środkowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej w budynku wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły, stropodach drewniany kryty papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, jeden otwór okienny wypełniony luksferami. Lokal składa się z trzech pomieszczeń gospodarczych o powierzchni: 15,42 m2 , 6,36 m2  i 7,79 morazkorytarza o pow. 5,08 m2 . Budynek posiada instalację elektryczną zasilaną z wewnętrznej sieci zasilającej Zespołu szkół Rolniczych. Po likwidacji ZSR dalsza dostawa energii elektrycznej nie będzie zapewniona przez zbywającego. Lokalizacja lokalu średnia – w oddaleniu od budynków wielorodzinnych. Działka nr 3/6 o pow. 0,1816 ha, ark. m. 2, położona jest w Żłobiźnie przy ul. Jarzębinowej (droga gruntowa od północy) oraz ul. Malinowej (droga utwardzona kostką betonową przylega do niej niewielki fragment działki od zachodu), w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Lokalizacja gruntu dobra, w terenie podmiejskim. Kształt działki korzystny. Możliwości inwestycyjne małe, grunt jest już częściowo zabudowany, dojazd do budynku jest utrudniony, obecnie brak dostępu do ulicy Malinowej i Jarzębinowej. Uzyskanie dostępu do stanowiącej własność gminy Skarbimierz ulicy Malinowej i Jarzębinowej wymaga rozbiórki części ogrodzenia betonowego, co obciąża nabywców lokali położonych na działce nr 3/6. Obecnie najemcy korzystają bezumownie z dojazdu przez działki nr 444, 214/10 stanowiące własność osób trzecich. Ewentualne uregulowanie sprawy dalszego korzystania z dojazdu do garażu przez działki nr 444 i 214/10 w drodze służebności drogowej obciąża nabywcę lokalu. Uzbrojenie terenu – pełne w ulicy Malinowej.
 
2. Przeznaczenie nieruchomości:
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2.05.2005 r. Nr 30, poz. 818 z późn.zm.) działka nr 3/6 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
 
3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania :nieruchomości są wolne od obciążeń i 
    zobowiązań.
                                                 
4.   Forma zbycia :     sprzedaż na własność 
 
5.   Tryb zbycia :        ustny przetarg nieograniczony
 
6. Ceny wywoławcze:
-        10 400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych) – za lokal nr 10 na dz. Nr 3/6
-          5 600,00 zł (słownie : pięć tysięcy sześćset złotych) – za lokal nr 11 na dz. Nr 3/6
-          4 800,00 zł (słownie : cztery tysiące osiemset złotych) – za lokal nr 12 na dz. Nr 3/6    
Sprzedaż nieruchomości jako zabudowanych budynkami używanymi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT(stawka zw.).
 
7. Miejsce i termin przetargów :
Przetargi odbędą się w dniu 30.10. 2013r.
-        o godz. 1000 na lokal nr 10
-        o godz. 1030 na lokal nr 11
-        o godz. 1100 na lokal nr 12
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
 
8. Warunki udziału w przetargach:
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
Øwpłacą wadium   w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika(dotyczy innych podmiotów)
Ødowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Øprzedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
             -   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub  
       -   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw  
           państwowych)
 -   pełnomocnictwa
 -   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich 
     uczestników przetargu)
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz.1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
 
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na przetargu ze współmałżonkiem.
 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
9. Wadium:
     Wysokość wadium wynosi :
-        1.040 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych) - za lokal nr 10
-        560 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych) - za lokal nr 11
-        480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) - za lokal nr 12
i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 w terminie do dnia 23.10. 2013 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 
      UWAGI:
ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada .
        
10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 
ØOferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 .
Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: w wysokości 306,27 zł (brutto), które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003
Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
 
Przetargi organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych przetargów z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
 
Informacja o wynikach przetargów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargów tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
 
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargach.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargach ukaże się w dniu 25.09. 2013 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres min.30 dni tj. od 23.09. 2013 roku do dnia przetargów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster