Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Przetarg, Brzeg, ul. Oławska
Brzeg, dnia 23.09.2013r.
G.6840.1.1.2013                                                                     
Starosta Brzeski
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:
Działka zabudowana nr 176/2 o pow. 0,0203 ha , położona w Brzegu przy ul. Oławskiej,ark. mapy 3, Obręb Rataje,KW– OP1B/00005617/5.
 
2. Opis nieruchomości:    
Ø Przedmiotem przetargu jest :
Nieruchomość zabudowana, która znajduje się w odległości ok.1 km od centrum miasta, w otoczeniu gruntów zainwestowanych o funkcji mieszkalno-usługowej, w bliskiej odległości od koryta rzeki Odry – zagrożenie powodziowe. Na działce jest posadowiony budynek biurowy, granice działki pokrywają się od południa, zachodu i wschodu ze ścianami budynku, od strony ulicy niewielki parking, teren jest utwardzony, nie jest ogrodzony. Dojazd dogodny ulicą Oławską (od północy). Działka ma kształt regularny, konfiguracja terenu płaska. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
Posadowiony na działce budynek jest dwupiętrowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, w zabudowie szeregowej (skrajny). Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, elektryczną, gazową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania gazowego. Standard i funkcjonalność budynku poprawne. Wejście główne od strony ulicy, dodatkowe do piwnicy od strony zachodniej. Na trzech kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe,
na każdym z pięter węzeł sanitarny. Poddasze i piwnica mogą pełnić funkcję pomocniczą powierzchni biurowej jako magazyny i archiwa.
Powierzchnia użytkowa parteru, Ip i IIp – 311,80m2 oraz piwnicy i poddasza – 221,30m2
Rok budowy budynku 1959. - remontowany, modernizowany i rewitalizowany w latach 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 i 2011.
Dane konstrukcyjno-materiałowe budynku:
- fundamenty betonowe i żelbetowe,
- ściany w podziemiu z cegieł budowlanych pełnych, na parterze i piętrze z cegły ceramicznej 
 pełnej,
- stropy z elementów drobnowymiarowe nad piwnicą odcinkowe z cegły ceramicznej,
- schody żelbetowe wylewane,
- dach o konstrukcji żelbetowej oraz z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych,    
   ocieplony styropianem, kryty trzema warstwami papy na lepiku. Obróbki, rynny i rury z
   blachy ocynkowanej,
- ścianki działowe z cegły dziurawki oraz ceramicznej pełnej,
- tynki wewnętrzne zwykłe, w wc oblicowane płytkami glazurowanymi,
- posadzki głównie pokryte wykładziną pcv, częściowo z płytek terakotowych, lastryko i
   cementowe,
- elewacja z tynków szlachetnych. Centralne ogrzewanie gazowe kotłem dwufunkcyjnym 
 Viessmann.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4.09.2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90 z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307, przedmiotowa nieruchomość jest położona w granicach : terenu elementarnego C12 MN/P sposoby użytkowania podstawowego ( w obszarze wysokiej intensywności): funkcja mieszkaniowa z usługami oraz zielenią, funkcja przemysłowa, produkcyjna, magazynowa, transportowa z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami. terenu o funkcji podstawowej MN- istniejące tereny mieszkaniowe z usługami oraz zielenią, strefy II – zabudowy mieszkaniowo-usługowej wysokiej intensywności, posiadającej charakter willowy uwarunkowany historycznie.
   
3.   Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i
       zobowiązań
 
4.   Forma zbycia :     sprzedaż na własność   
 
5.   Tryb zbycia :        ustny przetarg nieograniczony
 
6.  Cena wywoławcza : 504 000,00 zł (słownie: pięćset cztery tysięcy złotych).
 
Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu  nie zostanie doliczony podatek VAT (stawka Zw).
 
7. Miejsce i termin przetargu :
    Przetarg odbędzie się w dniu : 27.11 .2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa
    Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
 
8. Warunki udziału w przetargu:
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
Øwpłacą wadium   w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
Ødowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Øprzedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
             -   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub  
       -   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw  
            państwowych)
 -   pełnomocnictwa
 -   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników
     przetargu)
Øcudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz.1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie      ( lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
Øosoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz.1418), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w ustalonym wyżej terminie pod warunkiem, że w terminie do dnia 20.11. 2013 r. do godz. 1300, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią komisji przetargowej oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedłożą zaświadczenie – wypis z rejestru, o którym mowa w art. 19 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Brzegu                     ul. Robotnicza 20. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Biura Podawczego organizującego przetarg.
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
 
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
9. Wadium :
      Wysokość wadium wynosi 50 400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy  czterysta złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w terminie do dnia 20.11. 2013 r. do godz. 2400.
      Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.
      UWAGI:
ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.        
10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 
Ø Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości dosprzedaży w wysokości 2.460,00 zł (brutto) , które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży.
Ø Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
 
Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
 
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916
Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 23.09.2013.r., na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.     
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20, na okres 2 miesięcy tj. od dn.23.09. 2013r. do dnia przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster