Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Przetarg- Lewin Brzeski
Brzeg, dnia 22.05.2013r.
G.6840.1.3.2011                                                                     
Starosta Brzeski
ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
  1. Położenie i oznaczenie nieruchomości :
Nieruchomość niezabudowana położona w Lewinie Brzeskim, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 703/12 o pow. 0,1044 ha, ark. mapy 14,dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00007741/7.      
 
  1. Opis nieruchomości : 
Przedmiotem przetargu jest działkaniezabudowana położona w centralnej części miasta Lewin Brzeski pomiędzy ulicami T.Kościuszki i St. Moniuszki, w otoczeniu gruntów zainwestowanych o funkcji handlowo-usługowej, ok.300 m. od rynku, położenie korzystne. Dostęp do dróg publicznych, urządzonych – dobry. Działka ma kształt wydłużony, jest niezabudowana, użytkowana jako droga wewnętrzna, obciążona służebnością. Na działce znajdują się nakłady w postaci nawierzchni z kostki betonowej stanowiące własność osoby trzeciej. Właściciel tych nakładów ma prawo je usunąć w terminie 20 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i ustalenia nabywcy nieruchomości. Teren uzbrojony jest w prąd, wodę, kanalizację i gaz.
Zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzoną uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszoną w Dz.Urz. 61, poz.1797 w dniu 20.08.2008r. działka nr 703/12 zlokalizowana w Lewinie Brzeskim przeznaczona jest pod teren produkcyjno-usługowy, magazynowania i składowania 12 P,U ponadto część działki zlokalizowana jest w granicach strefy B ochrony elementów zabytkowych.
3.   Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową na czas nieoznaczony  na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek Nr 703/26, 703/11, 703/29, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę Nr 703/12.
4.   Forma zbycia :     sprzedaż na własność   
 
5.  Tryb zbycia :  ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników
    wieczystych nieruchomości przyległych.
 
Uzasadnienie wyboru trybu przetargu – Starosta Brzeski biorąc pod uwagę funkcję działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej kształt i jej wielkość oraz fakt, że działka stanowi drogę wewnętrzną postanowił ograniczyć przetarg do w/w podmiotów.
 
6.  Cena wywoławcza : 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Cena nie obejmuje wartości nakładów o których mowa w punkcie 2 ogłoszenia.        
 
Uwaga - do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej w dniu przetargu wysokości.
 
 
 
7. Miejsce i termin przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu : 21.06.2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B. Obecność   
osób zakwalifikowanych do przetargu jest obowiązkowa.
 
8. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
- są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości przyległych
-  zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu na piśmie w zaklejonej kopercie z napisem
  „Przetarg – dz.703/12” do dnia 13.06. 2013r do godz. 1500 w Kancelarii Ogólnej Starostwa
   Powiatowego w  Brzegu, przy ul. Robotnicza 20.
- wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości, określonych w punkcie 9 niniejszego  
     zgłoszenia,
-   stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo 
     przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów).
 
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu organizującego przetarg.
 
 Zgłoszenie  do przetargu powinno zawierać:
-  imię, nazwisko i adres zgłaszającego lub nazwę i siedzibę, jeżeli zgłaszający jest osoba   
  prawną,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
-  podpis zgłaszającego
-  numer konta, na które należy zwrócić wadium(dotyczy wszystkich uczestników przetargu).
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek ) lub
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych),
- pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości uczestników lub osób reprezentujących uczestnika.
 
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz.1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
Uwaga : Komisja przetargowa ogłosi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa przetargu w terminie do dnia 19.06. 2013r. poprzez zamieszczenie jej na  tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Robotnicza 12, I piętro budynek B.
W przypadku dołączenia do zgłoszenia udziału w przetargu kserokopii dokumentów  kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
9. Wadium :
Wysokość wadium wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset  złotych ) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w terminie do dnia 13.06. 2013 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego
w Brzegu.
      UWAGI:
ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.        
10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Ø Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości dosprzedaży w wysokości 307,72 zł(brutto), które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży.
Ø Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916
Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.
 
 
 
 
 
 
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 22.05.2013r. w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.pl     
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20,  na okres 30 dni tj. od dn. 22.05. 2013r. do dnia przetargu.
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster