Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Przetarg - Brzeg, ul. Grobli
Brzeg, dnia 8.05.2013r.
G.6840.2. 2 .2012
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego
 
1. Położenie nieruchomości:
Działka niezabudowana nr 66/11 o pow. 0,4193 ha, położona przy ul. Grobli w Brzegu, obręb Centrum, ark.m.3 , dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW OP1B/00031007/7.
2. Opis nieruchomości:    
Ø Przedmiotem przetargu jest :
Nieruchomość niezabudowana położona w północnej części obrębu Centrum miasta Brzeg, na wyspie odrzańskiej przy ul. Grobli, w otoczeniu gruntów zainwestowanych o funkcji mieszkaniowej (od zachodu) usługowej (od wschodu) i przemysłowej (od północy), ok.1,5 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka ma kształt średnioregularny i jest zakrzaczona. Teren uzbrojony jest w prąd, wodę, kanalizację i gaz.
 
Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r, w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r.,poz.1306, działka nr 66/11, ark.m.3, obręb Centrum, w Brzegu przy ul.Grobli, położona jest w granicach : terenu elementarnego B16 MN/EE/RP; częściowo na terenie przeznaczonym na funkcję zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią,(MN), w obrębie istniejącego zainwestowania , częściowo (w większej części) – na terenie przeznaczonym na funkcję zabudowy usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obrębie planowanego zainwestowania, w obrębie strefy VI – zabudowy produkcyjno, magazynowo, usługowej z pojedynczymi mieszkaniami, w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu, częściowo (w niewielkiej części) w granicach obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią. Terminu zagospodarowania nie ustalono.
 
3.   Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i
       zobowiązań
                                                
4.   Forma zbycia :     sprzedaż na własność   
 
5.   Tryb zbycia :        ustny przetarg nieograniczony
 
6. Cena wywoławcza : 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych)
    Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawek
    obowiązujących w dniu zawarcia umowy .
 
7. Miejsce i termin przetargu :
    Przetarg odbędzie się w dniu : 12.06. 2013r. o godz. 1030 w siedzibie Starostwa
    Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
 
8. Warunki udziału w przetargu:
 
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
Øwpłacą  wadium   w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
Ødowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Øprzedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
             -   aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub  
       -   aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw  
            państwowych)
 -   pełnomocnictwa
 -   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników 
     przetargu)
 
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
 
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.
 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
 
9. Wadium :
      Wysokość wadium wynosi  6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy  złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w terminie do dnia 31.05. 2013 r. do godz. 2400.  Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 
   
 
 UWAGI:
ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
       
10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 
Ø Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości dosprzedaży w wysokości  430,50 zł(brutto) , które są płatne również przed ustalonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.
Ø Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
 
Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
 
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 8.05.2013 roku w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres 30 dni tj. od 8.05.2013 roku do dnia przetargu.
 
 
 
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster