Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Przetarg nieograniczony - ul. Wrocławska, Brzeg
Brzeg, dnia 6.03.2013r.
G.6840.1.4.2012
Starosta Brzeski
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:
Działka niezabudowana nr 132 o pow. 1,6407 ha, położona przy ul. Wrocławskiej w Brzegu, obręb Rataje, ark.m.1 , dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę
wieczystą KW nr OP1B/00005547/3.
2. Opis nieruchomości:
Ø Przedmiotem przetargu jest :
Nieruchomość niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Rataje miasta Brzeg przy ul. Wrocławskiej, w otoczeniu gruntów rolnych, ok.2,5 km od centrum miasta Brzeg. Dojazd dobry drogą asfaltową (z niej dostęp do części zadrzewionej) oraz drogą gruntową do części uprawianej rolniczo. Wartość bonitacyjna – dobra. Działka ma kształt regularny, wydłużony – korzystny do uprawy. Ukształtowanie terenu płaskie. W południowej części działka jest zakrzaczona i zadrzewiona. Drzewa w większości młode samosiejki(średnica poniżej 10cm), w tym pojedyncze drzewa owocowe, nie posiadają wartości gospodarczej. Ponadto 5 szt.lip o średnicy od 25 do 65 cm, 1 jesion o średnicy 50 cm, drzewa bardzo gałęziste, o jakości opałowej. Przez południową część działki, równolegle do ul.Wrocławskiej przebiega sieć energetyczna średniego napięcia.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r,, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307 nieruchomość położona jest w granicach : terenu elementarnego C17 RP/W, terenu o funkcji podstawowej: RP- otwartych terenów upraw rolnych, łąk, łęgów, itp. Ponadto częściowo w liniach rozgraniczających projektowanej drogi – droga główna 1G, strefy VII – terenów zieleni, terenów otwartych łąk, upraw polowych, ogrodów działkowych, w niewielkim fragmencie : obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią.
 
3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i
zobowiązań
4. Forma zbycia : sprzedaż na własność
 
5. Tryb zbycia : ustny przetarg nieograniczony
 
6. Cena wywoławcza : 57 000,00 zł(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
 
7. Miejsce i termin przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu : 10.04. 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
 
8. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
Øwpłacą wadium w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
Ødowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Øprzedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw
państwowych)
- pełnomocnictwa
- numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników
przetargu)
Øcudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz.1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
Øosoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz.1418), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w ustalonym wyżej terminie pod warunkiem, że w terminie do dnia 3.04. 2013 r. do godz. 1300, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią komisji przetargowej oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedłożą zaświadczenie – wypis z rejestru, o którym mowa w art. 19 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 20. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Biura Podawczego organizującego przetarg.
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
9. Wadium :
Wysokość wadium wynosi 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w terminie do dnia 3.04. 2013 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.
UWAGI:
ØWpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
ØWadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
Øw przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Ø Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Ø Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości dosprzedaży w wysokości 430,50 zł (brutto) , które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży.
Ø Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
 
Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
 
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916
Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 6.03.2013.r.,w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul.Robotniczej nr 12 i nr 20, na okres 30 dni tj. od dn. 6.03. 2013r. do dnia przetargu.
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster