Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Stanowisko ds. Ochrony Zabytków

Stanowisko ds. Ochrony Zabytków

Radosław Preis

Ul. Robotnicza 12

Bud. B pok. 314

49-300 Brzeg

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Tel. 77 444 79 79

 

Zakres spraw załatwianych przez stanowisko ds. ochrony zabytków:

1. Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

1) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych,

tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 1 pkt. 10);

2) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy

działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego

do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 11);

3) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu,

zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku (art. 28 pkt 1 i 2);

4) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca

przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 3);

5) przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu

prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 4)

6) wydawania decyzji o wstrzymywaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od

zakresu i warunków określonych w pozwoleniu działań, podejmowanych bez zachowania przepisów

art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (art. 43 pkt 4 ustawy w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy);

7) wydawania decyzji o wstrzymywaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające

dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1).

 

2. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

- uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów

niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3).

 

3. Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.):

1) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do

obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2), z wyłączeniem form

ochrony o których mowa w art. 7 pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami,

2) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych

w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony o których mowa w art.

7 pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

4. Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

- wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru

zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 cyt.

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zw. z art. 217 kpa).

Druki do pobrania:

 

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań oraz umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  2. Pismo o wydanie wytycznych konserwatorskich
  3. Wniosek o udzielenie informacji w związku z wystąpieniem o zwolnienie z podatku od nieruchomości – Gmina Brzeg

 

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań oraz umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  2. Pismo o wydanie wytycznych konserwatorskich
  3. Wniosek o udzielenie informacji w związku z wystąpieniem o zwolnienie z podatku od nieruchomości – Gmina Brzeg
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster